Potilasarvon parantamiseen tähtäävä liiketoimintastrategia syrjäyttää potilaslähtöisen toimintamallin

Viime vuosina yhä useammat brändit ja organisaatiot ovat alkaneet määritellä liiketoimintatapaansa yleisluontoisella ilmauksella ”potilaslähtöinen”. Monet terveydenhuoltoalan yritykset korostavat tätä missiota lehdistötiedotteissa, verkkosivustoillaan ja sosiaalisessa mediassa. Joissakin yrityksissä on jopa kehitetty potilaslähtöisyyteen sopivia uusia toimenkuvia, kuten Chief Patient Officer, jonka tehtävänä on varmistaa, että potilaan näkökulma otetaan huomioon yrityksen liiketoiminnassa. Lisäksi potilaslähtöisen hoidon puitteissa on solmittu yhteistyöverkostoja, järjestetty erilaisia tapahtumia ja laadittu kannanottoja.

Tämä kehitys ei ole jäänyt huomiotta, sillä esimerkiksi lääke- ja terveydenhuoltoalan analytiikka- ja konsultointipalveluja tarjoavat IMS ja eyeforpharma ovat tutkineet tätä suuntausta. He ovat havainneet, että potilaslähtöisyyden käsite ei ole selkeä ja yritysten on työlästä toteuttaa potilaslähtöisyyttä käytännön tasolla.1,2 Konsulttiyritykset, kuten PwC ja McKinsey, pyrkivät määrittelemään lääke- ja terveydenhuoltoalan uudenlaista liiketoimintakenttää, jota muokkaavat teknologian kehittyminen, ajatus terveydestä kulutushyödykkeenä, sekä alan uudet tuotteet ja toimijat. Kun otetaan huomioon odotukset potilasarvon parantamisesta, alalla yleistyvät arvopohjaiset sopimusmallit ja se, että tuotekehitys on nykyään hyvin pitkälle erikoistunutta, on selvää, että tarvitaan kestävä liiketoimintamalli, joka tuo selvyyttä ja ennustettavuutta terveydenhoitoalalle.

Mylanilla toimintaympäristön paineet ja potilaslähtöiset toimintamallit ovatkin vaikuttaneet liiketoiminnan suunnitteluun. Johtoryhmässä on keskusteltu perusteellisesti kestävästä kehityksestä lääketeollisuudessa, liiketoimintamme kilpailukyvystä ja keinoista potilaan voimaannuttamiseen. Emme ole kulkeneet virran mukana, vaan olemme tutkineet alaa omasta näkökulmastamme ja tulleet siihen lopputulokseen, että potilaan tuotteistamme saama arvo on menestyksemme mittari.

Mistä Mylanin tuottama potilasarvo muodostuu

Kuluttajilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa hoitoaan koskeviin päätöksiin, ja sen seurauksena hoidon kustannukset, laatu ja helppous tulevat korostumaan. Siksi Mylan määrittelee tuotteidensa potilasarvon 4S:n eli neljän suotuisan ominaisuuden kautta.

Tuotteidemme tavoiteominai-suuksia ovat…Merkitys potilaalle
SoveltuvaMylan haluaa lisätä potilaiden ymmärrystä sairauksista ja parantaa potilaiden ja terveydenhoitoalan ammattilaisten välistä keskusteluyhteyttä. Näin potilaat voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä juuri omaan tilanteeseensa soveltuvasta hoidosta.
Saatavilla olevaMylan panostaa voimakkaasti tuotteidensa kehitykseen, valmistukseen ja jakeluun, jotta tuotteemme olisivat mahdollisimman monen saatavilla.
SaavutettavaMylan tarjoaa lääkkeilleen ja muille tuotteilleen turvallisen ja tehokkaan jakeluketjun.
Sopivan hintainenMylan on yksi maailman suurimpia kohtuullisen hintaisten lääkkeiden valmistajia.

4S-malliin perustuva lähestymistapa toimii Euroopassa

Mylan on ollut mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, joiden tavoitteena on ollut parantaa potilasarvoa ja hoidon saavutettavuutta. Vuonna 2010 Mylan osallistui lainsäädännölliseen suunnitteluun, jonka lopputuloksena oli EU:n lääketurvan laatujärjestelmä (GVP). Lisäksi Mylanin Euroopan toimintojen entinen pääjohtaja Jacek Glinka johti kaudella 2015–2017 Medicines for Europe -yhdistystä, joka tekee aktiivisesti useissa Euroopan maissa töitä sen eteen, että laadukkaat lääkkeet olisivat kaikkien potilaiden saatavilla.

Eri sairauksia koskevat valistuskampanjat tarjoavat suurelle yleisölle tarpeellista tietoa. Siksi Mylan jatkaa näiden ohjelmien tukemista tavoitteenaan tukea perheitä eri puolilla Eurooppaa ja vähentää tiettyihin sairauksiin liittyvää kielteistä suhtautumista. Tässä muutama esimerkki tehdystä valistustyöstä:

 • Sydän- ja verisuonitaudit: Mylan oli rahoittamassa 5 vuotta kestänyttä PERSEAS-tutkimusta, jossa dokumentoitiin ja seurattiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä tietyllä alueella Kreikassa. Tutkimuksen tuloksista odotetaan olevan hyötyä sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä kansallisella tasolla.
 • Lastentaudit: vuonna 2017 Mylan oli tukemassa lasten syöpätautien ja harvinaisten lastentautien hoitoa koskevaa Patient Steps -tapahtumaa, johon osallistui kreikkalaisia lapsipotilaita, heidän vanhempiaan ja potilasjärjestöjä.
 • Unkarissa: Mylan tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kansallisen terveydenedistämisohjelman puitteissa. Ohjelman tarkoituksena on valistaa potilaita ja heidän läheisiään tärkeistä terveyteen liittyvistä asioista ja lisätä perheiden hyvinvointia.
 • Ranskassa: Mylan tukee teknistä kehitystä, jonka tarkoituksena on helpottaa potilaiden ja terveydenhuollon palveluntarjoajien välistä yhteydenpitoa mm. WIZVI-sovelluksen avulla.(osoite: https://www.wizvi.fr/ )

Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi Mylan jatkaa investointeja tutkimukseen ja tuotantoon. Mylan sijoitti vuonna 2017 maailmanlaajuisesti tutkimukseen ja tuotekehitykseen yli 750 miljoonaa USA:n dollaria. Euroopan alueella tuotekehitykseen, sekä lääkkeiden valmistukseen ja pakkaamiseen liittyviä kehitystoimenpiteitä on tehty yli 15 toimipisteessä.

Euroopassa Mylan tavoittaa yli 740 miljoonaa ihmistä 35 maassa. Näiden maiden toiminnoissa on keskitytty kohtuuhintaisiin lääkkeisiin, ja työ on tuottanut tulosta: tuotteemme ovat kaikkien saatavilla ja olemme markkinajohtajia useissa maissa3:

 • 1. sija Ranskassa: myytyjen reseptilääkkeiden määrä ja geneeristen eli vaihtokelpoisten valmisteiden sairaala- ja vähittäismyynti
 • 2. sija Italiassa: kokonaismyyntimäärä ja geneeristen valmisteiden myynti
 • 3. sija Isossa-Britanniassa: geneeristen valmisteiden vähittäismyynti

Mylanin geneerisiin valmisteisiin liittyvä liiketoiminta tuottaa merkittäviä säästöjä markkina-alueilla. Esimerkiksi Ranskassa geneeriset lääkevalmisteet ovat tuottaneet 2 miljardin euron säästöt, ja niistä 30 % on saatu aikaan Mylanin valmisteita käyttämällä.4

Vaikka lääkeala on laajalti ottanut omakseen potilaslähtöisyyden, Mylan on päättänyt tuottaa pitkäaikaista arvoa potilaille ja tehostaa kilpailukykyään strategialla, joka pohjaa 4S-malliin: Soveltuva, Saatavilla oleva, Saavutettava ja Sopivan hintainen.

Lähteet:

 1. Patient centricity: What is it - and why aren't we there yet? https://social.eyeforpharma.com/patients/patient-centricity-what-it-and-why-arent-we-there-yet
 2. Imshealth.com: https://www.imshealth.com/files/web/Global/Services/Strategy%20&%20Management%20Consulting/Consulting%20Group%20TL/IMS_Patient_Centricity.pdf
 3. IQVIA MIDAS -tiedot marraskuussa 2017 päättyneeltä jaksolta
 4. GEMME: http://www.medicamentsgeneriques.info/ ja yrityksen sisäiset tiedot